Υπηρεσίες


 • Ενέσεις ενδομυϊκές υποδόριες
 • Αιμοληψίες-εξετάσεις
 • Ινσουλινοθεραπεία
 • Ενδοφλέβιες θεραπείες
 • Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα-ορού
 • Ακτινογραφία κατ’ οίκον
 • Δωρεάν επιθέματα σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ
 • Λήψη ζωτικών σημείων (απ,οξυμετρία, αναπνοές, θερμοκρασία)
 • Χορήγηση φαρμάκων περος(από στόμα)
 • Εντερική και παρεντερική σίτιση (levin, γαστροστομία)
 • Τοποθέτηση ουροκαθετήρα
 • Τοπική καθαριότητα
 • Μπάνιο επί κλίνης
 • Φροντίδα και έλεγχο κατακλίσεων/τραυμάτων
 • Φροντίδα ηλικιωμένων-βοήθεια στο σπίτι
 • Αποκλειστικές νοσηλεύτριες-νοσηλευτές
 • Συνεργασία με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές.